SBA – Systematiskt brandskyddsarbete för fastighetsägare och nyttjanderättshavare

Är du fastighetsägare eller nyttjanderättshavare?

Då är du ansvarig för att brandskyddet följer Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Med vårt digitala SBA-system får du enkelt kontroll över din verksamhets förebyggande brandskydd. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Är du intresserad av vårt SBA system? Kontakta då oss.

Vad är systematisk brandskyddsarbete (SBA)?

SBA är en metodisk och strukturerad process som syftar till att förebygga samt hantera risker relaterade till brand. Genom att identifiera potentiella faror, utforma åtgärder samt utbilda personalen skapas en säkerhetskultur som minskar sannolikheten för bränder och dess konsekvenser. Systematiskt brandskyddsarbete omfattar allt från riskanalyser och utbildning till brandövningar och kontinuerlig utvärdering av brandskyddsåtgärder.

Implementering enligt lagstiftning

Enligt lag 2003:778 2 kap 2 § är det obligatoriskt för alla fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Allmänna råd från statens räddningsverk

SRVFS 2004:3 kompletterar lagen genom att ge mer detaljerade föreskrifter och vägledning för genomförandet av SBA. Detta inkluderar riskanalyser, brandskyddsutbildning och upprättande av dokumentation som tydligt beskriver brandrisker och åtgärder för att minska dem. Genom att följa riktlinjerna kan man säkerställa att brandrisker identifieras, åtgärdas samt följs upp på ett strukturerat sätt.

Integrering av SBA-system

För att framgångsrikt implementera systematiskt brandskyddsarbete är det viktigt att ha ett effektivt SBA-system på plats. Detta system bör omfatta tydliga rutiner och ansvarsområden för alla medarbetare, regelbundna utbildningsprogram, dokumentation av brandrisker och åtgärder samt regelbundna utvärderingar och uppföljningar av brandskyddsåtgärder.

Genom att använda modern teknik och digitala verktyg kan SBA-system effektiviseras och göras mer lättillgängliga. Till exempel kan brandriskanalyser och åtgärdsplaner dokumenteras och hanteras genom molnbaserade plattformar, vilket underlättar för alla involverade parter att samarbeta och hålla sig uppdaterade.

Varför välja våra tjänster?

Med vår djupa förståelse för brandsäkerhet och omfattande erfarenhet av att systematiskt hjälpa företag inom olika branscher, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just era behov och förutsättningar. Genom att investera i våra tjänster kommer ni att:

  • Minimera riskerna för bränder och potentiella katastrofer.
  • Skapa en tryggare arbetsmiljö för era anställda och besökare.
  • Uppfylla lagens krav och undvika rättsliga konsekvenser.
  • Skydda era tillgångar samt säkerställa kontinuiteten i er verksamhet.

Hur kommer vi hjälpa er?

Vår process börjar med en grundlig genomgång av ert nuvarande brandskyddsarbete och eventuella brister. Därefter utformar vi en skräddarsydd plan som inkluderar allt från riskanalyser och åtgärdsplaner till utbildning och kontinuerlig uppföljning. Vi ser till att ni får en omfattande och lättillgänglig SBA-lösning som är enkel att implementera och som ger långsiktiga resultat.

Systematiskt brandskyddsarbete är en nödvändig del av varje organisations verksamhet. Genom att följa lagstiftningens krav och implementera effektiva SBA-system kan företag och organisationer minimera riskerna för bränder och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla involverade parter. Att prioritera brandsäkerhet är inte bara ett lagligt krav utan också en moralisk skyldighet för alla arbetsgivare och fastighetsägare. Med vårt digitala SBA-system får du enkelt kontroll över ditt verksamhets förebyggande brandskydd. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Scroll to Top